Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Zegrzu

Inwestycje, Przetarg sprzedaż nieruchomości gruntowej Zegrzu - zdjęcie, fotografia
Portal ibielany 05/10/2015 16:03

Dyrektor Oddziału Regionalnego Wojskowej Agencji Mieszkaniowej w Warszawie przy ul. Chełmżyńskiej 1 w Warszawie ogłasza kolejny ustny przetarg nieograniczony na sprzedaż,nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Skarbu Państwa reprezentowanego przez Wojskową Agencję Mieszkaniową.

Przetarg zostanie przeprowadzony na zasadach określonych w:

-   Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 14.09.2004 r. w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości  (Dz. U. 2014 r., poz. 1490 t.j. ze zmianami),
-   Ustawie z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r., poz. 782)

1

Oznaczenie nieruchomości wg księgi wieczystej i ewidencji gruntów

Księga wieczysta KW  WA1L/00041049/7  prowadzona przez Sąd Rejonowy w Legionowie, IV Wydział Ksiąg Wieczystych dla działek ewidencyjnych o nr  111/8, 111/23, 111/257, 111/258 , obręb 11- Jadwisin.

2

Powierzchnia nieruchomości

łączny obszar  - 3,1286 ha,  w tym:

111/8 – o powierzchni 1,1144 ha,

111/23 – o powierzchni 0,2390 ha,

111/257 – o powierzchni 1,0785 ha,

111/258 – o powierzchni 0,6966 ha.

3

Przeznaczenie nieruchomości 
i sposób jej zagospodarowania

Dla terenu, na którym znajdują się działki ewid. nr 111/23, 111/257 i 111/258 z obrębu 11 - Jadwisin obowiązuje Miejscowy Plan Zagospodarowania Przestrzennego gminy Serock – przyjęty uchwałą nr 342/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 
3 czerwca 2013 r. Zgodnie z Miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego gminy Serock – przyjętym Uchwałą Nr 342/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Serocku z dnia 03.06.2013 r. (Dz. Urz. Woj. Maz. Nr 7420 z dnia 01.07.2013 r.) n/w działki 
w obrębie Jadwisin, gm. Serock położone są na terenie przeznaczonym pod:

Działka nr 111/23:

-          częściowo tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami oznaczonym na rysunku planu symbolem MWU7,

-          częściowo tereny dróg publicznych klasy technicznej drogi dojazdowej oznaczonym na rysunku planu symbolem KDD34,

-          częściowo tereny dróg publicznych klasy technicznej drogi lokalnej oznaczonym na rysunku planu symbolem KDL8;

Działka nr 111/257:

-          częściowo tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami oznaczonym na rysunku planu symbolem MWU7,

-          częściowo tereny dróg publicznych klasy technicznej drogi dojazdowej oznaczonym na rysunku planu symbolem KDD32 i KDD34;

  Działka nr 111/258:

-          częściowo tereny zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej z usługami oznaczonym na rysunku planu symbolem MWU7,

-          częściowo tereny dróg publicznych klasy technicznej drogi dojazdowej oznaczonym na rysunku planu symbolem KDD34;

Działka nr 111/8:

nie została objęta uchwałą nr 342/XXXVII/2013 Rady Miejskiej w Serocku 
z dnia 3 czerwca 2013 r. W Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Serock, uchwalonym uchwałą nr 392/XLV/09 z dnia 31 sierpnia 2009 r. działka ewid. nr 111/8 wskazana jest jako tereny zamknięte. Zgodnie z decyzją nr 393/MON Ministra Obrony Narodowej z dnia 30 września 2014 r. w sprawie ustalenia terenów zamkniętych w resorcie obrony narodowej, działka nr 111/8 nie stanowi terenu zamkniętego resortu obrony narodowej. Działka o nr ewid. 111/8 znajduje się na terenie Twierdzy Zegrze, na południowym skraju jej głównego zespołu koszarowego. W południowej części nieruchomości znajduje się jedna z trzech prochowni wchodzących w skład Twierdzy o kubaturze 4564 m³ i powierzchni użytkowej 310 m². Twierdza Zegrze znajduje się w wojewódzkiej ewidencji zabytków i została ujęta w wykazie zabytków zgodnie z art. 7. ustawy z dnia 18 marca 2010 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytków i opiece nad zabytkami oraz zmianie niektórych innych ustaw (Dz. U. z 2010 r. nr 75 poz. 474 z późn. zm.). Prochownia posiada kartę adresową w gminnej ewidencji zabytków gminy Serock. Teren nieruchomości, jej części ani znajdujące się na niej obiekty nie są objęte ochroną przez wpisanie do rejestru zabytków.

4

Opis nieruchomości

Działki nr  111/8, 111/23, 111/257, 111/258  z obrębu 11 – Jadwisin położone są w powiecie legionowskim, gminie Serock, przy ul. Groszkowskiego i Pułku Radio. Dojazd do przedmiotowych działek odbywa się jezdnią asfaltową. Działka ewid. nr  111/8  ma nieregularny kształt. Powierzchnia jest nieregularna, na działce występują liczne drzewa. Na terenie działki znajduje się stary budynek niemieszkalny (prochownia) oraz 18 domków rekreacyjnych. Działka jest ogrodzona.

Działka ewid. nr  111/23  jest niezabudowana, kształt działki zbliżony jest do prostokąta, działka jest nieogrodzona.

Działka ewid. nr  111/257  jest niezabudowana, kształt działki regularny, wydłużony prostokąt. Powierzchnia terenu jest nieregularna działka jest nieogrodzona.

Działka ewid. nr  111/258  jest niezabudowana, kształt działki jest nieregularny, działka jest nieogrodzona. Na działkach 111/257 i 1111/258 znajduje się plac zabaw dla dzieci. W bezpośrednim otoczeniu przedmiotowych działek od strony północnej dominuje zabudowa mieszkaniowa wielorodzinna z lat 80. XX wieku. Od strony południowej są tereny Jeziora Zegrzyńskiego

5

Cena wywoławcza nieruchomości

2 980 000,00  zł.

słownie: dwa miliony dziewięćset osiemdziesiąt tysięcy złotych.

Do ceny ustalonej w przetargu zostanie doliczony podatek VAT wg stawki obowiązującej w dniu zawarcia umowy kupna - sprzedaży.

6

Terminy wnoszenia opłat

Cena nabycia płatna nie później niż na 3 dni przed podpisaniem umowy w formie aktu notarialnego.

7

Obciążenia nieruchomości

brak

8

Zobowiązania, których przedmiotem jest nieruch.

Na część działki 111/8 zawarte jest Porozumienie nr 44/OWN/2013 z dnia 10.04.2013 r. na okres od 10.04.2013 r. do 09.04.2016 r.

 

Warunkiem  przystąpienia do przetargu jest  wpłacenie wadium w pieniądzu wysokości 298 000,00 zł .

Wadium należy wpłacić do dnia 29.10.2015 r.  (forma wniesienia wadium – przelew bankowy) na rachunek Wojskowej Agencji Mieszkaniowej Oddziału Regionalnego w Warszawie nr   86 1130 1017 0020 1232 3720 0008  w BGK z zaznaczeniem „wadium - sprzedaż nieruchomości – działki Jadwisin ”.
 

Przetarg odbędzie się 06.11.2015 r. o godz. 9 00   w siedzibie   O Reg WAM w Warszawie, ul. Chełmżyńska 1 (pok.  005 ), 04-247 Warszawa.
 

Przed przystąpieniem do przetargu konieczne jest okazanie komisji dokumentu potwierdzającego tożsamość, a w przypadku pełnomocnika, dokumentu potwierdzającego tożsamość i stosownego pełnomocnictwa.
 

W przypadku osób prawnych, okazanie dokumentu potwierdzającego tożsamość przedstawiciela oraz aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego oraz dokumentu, z którego wynika upoważnienie dla uczestnika przetargu do reprezentowania tej osoby prawnej.
 

Termin do złożenia wniosku przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy o gospodarce nieruchomościami, minął 06.03.2015 r.  
 

Osoby, którym  przysługiwało pierwszeństwo w nabyciu, o których mowa w ustawie z dnia 8 lipca 2005r. o realizacji prawa do rekompensaty z tytułu pozostawienia nieruchomości poza obecnymi granicami RP (Dz. U. 2014 r., poz. 1090 t.j.), zwalnia się z obowiązku wniesienia wadium, jeżeli w terminie do dnia  29.10.2015 r.  zgłoszą uczestnictwo w przetargu przedstawiając oryginał zaświadczenia lub decyzji potwierdzającej prawo do rekompensaty z adnotacją wojewody o wybranej formie realizacji prawa do rekompensaty zgodnie z art. 7 i 8 powołanej ustawy oraz złożą pisemne zobowiązanie do uiszczenia kwoty równej wysokości wadium ustalonego w razie uchylenia się od zawarcia umowy. 

W dniu przetargu (przed jego otwarciem) powinny także okazać komisji, wypisy z rejestrów, o których mowa w art. 19 powołanej ustawy.
 

Wadium wpłacone przez uczestnika, który przetarg wygrał zostanie zaliczone na poczet ceny nabycia. Osobom, które przetarg przegrały, wadium zostanie niezwłocznie zwrócone.

Nie podpisanie protokołu z przetargu z przyczyn niezależnych od Agencji oraz nie przystąpienie bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i w terminie wskazanym przez Agencję, może spowodować odstąpienie organizatora przetargu od zawarcia umowy i zgodnie z Art. 41 ust 2 ustawy z dnia 21.08.1997 r. o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. 2015 r., poz. 782) wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wygrywający przetarg będzie zobowiązany do zapłaty ceny ustalonej w drodze przetargu (pomniejszonej o wpłacone wadium) na trzy dni przed zawarciem notarialnej umowy kupna - sprzedaży, pokrycia kosztów związanych z zawarciem aktu notarialnego i opłatą sądową. 

W przypadku cudzoziemców mają zastosowanie przepisy ustawy z dnia 24.03.1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (Dz. U. 2014 r. poz. 1380 t.j.).

Poprzedni przetarg przeprowadzony został 12.06.2015 r., 27.08.2015 r.

Szczegółowych informacji dotyczących przetargu udzielają pracownicy Działu Gospodarki Nieruchomościami OReg WAM w Warszawie ul. Chełmżyńska 1 tel.:  (22) 326 10 76 .

Dyrektor Oddziału Regionalnego WAM w Warszawie może odwołać przetarg podając przyczynę .

Więcej informacji na temat przetargu.

 

Artykuł sponsorowany

Przetarg na sprzedaż nieruchomości gruntowej w Zegrzu komentarze opinie

Dodajesz jako: |


Reklama

Ogłoszenia PREMIUM

Chcesz coś sprzedać lub kupić, oferujesz usługi, szukasz pracownika lub pracy?

Dodaj swoje drobne ogłoszenie w naszym serwisie. Zapraszamy!

Dodaj ogłoszenie
Reklama


 Reklama


25 maja 2018 roku weszło w życie Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 roku tzw. RODO. Nowe prawo nakłada na nas obowiązek uzyskania Twojej zgody na przetwarzanie przez nas danych osobowych w plikach cookies

Oświadczam, iż zapoznałem sie z Polityką prywatności i zgadzam się na zapisywanie i przechowywanie w mojej przeglądarce internetowej tzw. plików cookies oraz na przetwarzanie zaszyfrowanych w nich danych osobowych pozostawianych w czasie korzystania z innych stron internetowych, serwisów oraz parametrów zapisywanych w plikach cookies w celach marketingowych, w tym na profilowanie i w celach analitycznych przez ibielany.pl, oraz ZAUFANYCH PARTNERÓW.

Administratorzy danych / Podmioty którym powierzenie przetwarzania powierzono

MPG Media Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawa 02-761, Cypryjska 2G

Cele przetwarzania danych

1.marketing, w tym profilowanie i cele analityczne
2.świadczenie usług drogą elektroniczną
3.dopasowanie treści stron internetowych do preferencji i zainteresowań
4.wykrywanie botów i nadużyć w usługach
5.pomiary statystyczne i udoskonalenie usług (cele analityczne)


Podstawy prawne przetwarzania danych


1.marketing, w tym profilowanie oraz cele analityczne – zgoda
2.świadczenie usług drogą elektroniczną - niezbędność danych do świadczenia usługi
3.pozostałe cele - uzasadniony interes administratora danych


Odbiorcy danych

Podmioty przetwarzające dane na zlecenie administratora danych, w tym podmioty ZAUFANI PARTNERZY, agencje marketingowe oraz podmioty uprawnione do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa.

Prawa osoby, której dane dotyczą

Prawo żądania sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych; prawo wycofania zgody na przetwarzanie danych osobowych. Inne prawa osoby, której dane dotyczą.

Informacje dodatkowe

Więcej o zasadach przetwarzania danych w "Polityce prywatności"